001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 20 اردیبهشت – نانسی سیناترا

زیبایی چهره و آرامش صدا؛ در کنار شخصیت و نهادی که از متانت و رفتار زنانه نشان داشت؛ اینها شاید نخستین نشانه های تمیزدهنده ی “نانسی سیناترا”‌ی آمریکایی باشند؛ هم او که از جمله چهره های ...

ببینید »

چمتا شنبه 6 اردیبهشت – جیم موریسون

غریب؛ وحشی؛ جسور؛ یاغی و دیگر صفاتی از این دست؛ معنی اینها همه، در موسیقی و زندگی مردی که با عمر بسیار کوتاهش؛ به افتخاراتی بس بلند، دست آزید. در این شماره ی چمتا، به سراغ ...

ببینید »

چمتا شنبه 30 فروردین – دالیدا

دختر تمامی زبان ها بود و فرزند پاک زمین؛ از جمله میوه های شیرین هجرت بود و گل سنگ همیشه برقرار… در این شماره ی چمتا به سراغ ” دالیدا ” رفته ایم؛ هم او که ...

ببینید »

چمتا شنبه 23 فروردین – جان لنون

دنیایی بی بهشت و بی دوزخ … دنیایی بی مرز و بی کشور… و دنیایی که مردمانش تنها برای امروز زندگی می کنند… اینها تصویر مدینه ی فاضله ای ست که “جان لنون “؛ گیتاریست و ...

ببینید »

چمتا شنبه 9 فروردین – ظاهر هویدا

فرزند رنج دوران بود و همراه فقانی که دیر زمانی ست دامان سرزمین و زادگاهش را گرفته، او را از جمله ی آغازگران هنر متعهد در افغانستان کنونی دانسته اند و داناترین چهره ی موسیقی معاصر ...

ببینید »

چمتا شنبه 2 فروردین – ویتنی هوستون

چهره ترین زن رنگین پوست هنر آمریکای پسا مدرن بود و ادامه در موسیقی جادویی سیاهان در دهه های پیشین، در این شماره ی چمتا از زندگی و آثار و احوال ویتنی هوستون آمریکایی گفته ایم، ...

ببینید »