001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 3 خرداد – فرانکی لین

صدایی قدرتمند و رسا و دوره ی شهرتی که در اعجابی غریب، سه ربع قرن به درازا کشید؛ در چمتای این هفته به سراغ “فرانکی لین” آمریکایی رفته ایم تا همراه صدای قدیمی و پیر او، ...

ببینید »

چمتا شنبه 27 اردیبهشت – زکی مورن

صدایی قوی و بیانی دقیق و کلماتی که انگار از خانه جادو و سرزمین خیالات دور به دنیای آدمیزاد آمده اند، اینها همه در سروده ها و آواز مردی ست که چنان چون سرزمین اساطیری اش ...

ببینید »

چمتا شنبه 20 اردیبهشت – نانسی سیناترا

زیبایی چهره و آرامش صدا؛ در کنار شخصیت و نهادی که از متانت و رفتار زنانه نشان داشت؛ اینها شاید نخستین نشانه های تمیزدهنده ی “نانسی سیناترا”‌ی آمریکایی باشند؛ هم او که از جمله چهره های ...

ببینید »

چمتا شنبه 6 اردیبهشت – جیم موریسون

غریب؛ وحشی؛ جسور؛ یاغی و دیگر صفاتی از این دست؛ معنی اینها همه، در موسیقی و زندگی مردی که با عمر بسیار کوتاهش؛ به افتخاراتی بس بلند، دست آزید. در این شماره ی چمتا، به سراغ ...

ببینید »

چمتا شنبه 30 فروردین – دالیدا

دختر تمامی زبان ها بود و فرزند پاک زمین؛ از جمله میوه های شیرین هجرت بود و گل سنگ همیشه برقرار… در این شماره ی چمتا به سراغ ” دالیدا ” رفته ایم؛ هم او که ...

ببینید »