001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 30 فروردین – دالیدا

دختر تمامی زبان ها بود و فرزند پاک زمین؛ از جمله میوه های شیرین هجرت بود و گل سنگ همیشه برقرار… در این شماره ی چمتا به سراغ ” دالیدا ” رفته ایم؛ هم او که ...

ببینید »

چمتا شنبه 23 فروردین – جان لنون

دنیایی بی بهشت و بی دوزخ … دنیایی بی مرز و بی کشور… و دنیایی که مردمانش تنها برای امروز زندگی می کنند… اینها تصویر مدینه ی فاضله ای ست که “جان لنون “؛ گیتاریست و ...

ببینید »

چمتا شنبه 9 فروردین – ظاهر هویدا

فرزند رنج دوران بود و همراه فقانی که دیر زمانی ست دامان سرزمین و زادگاهش را گرفته، او را از جمله ی آغازگران هنر متعهد در افغانستان کنونی دانسته اند و داناترین چهره ی موسیقی معاصر ...

ببینید »

چمتا شنبه 2 فروردین – ویتنی هوستون

چهره ترین زن رنگین پوست هنر آمریکای پسا مدرن بود و ادامه در موسیقی جادویی سیاهان در دهه های پیشین، در این شماره ی چمتا از زندگی و آثار و احوال ویتنی هوستون آمریکایی گفته ایم، ...

ببینید »

چمتا شنبه 24 اسفند – تونی بنت

دیگر از شاخصه های موسیقی آرام و روان بود و نشانه ای از حرکت بی دغدغه ی دوران و زندگی در صلح، در این شماره چمتا به سراغ موسیقی و آثار و احوال تونی بنت آمریکایی ...

ببینید »

چمتا شنبه 17 اسفند – آلبانو

قصه طبیعتی آرام و بی دغدغه که با سبزی چمنزارها و سرخی شراب عجین شد و حکایت عشقی تمام که به مدد صحنه و موسیقی عالم گیر ، این ها همه در متن زندگی مردی که ...

ببینید »