001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

ماندگاران ورزش ایران

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۴ بهمن

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش یازدهم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، گفتگویی خواهیم داشت با آقای محمدعلی فرخیان ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۳۰ دی

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش دهم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه حشمت مهاجرانی سرمربی سابق تیم ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۶ دی

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش نهم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه و زندگی نامه زنده یاد ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۲۵ آذر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش هشتم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه و زندگی نامه استاد مهدی ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۱ آذر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش هفتم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه زنده یاد ناصر حجازی اسطوره ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۲۷ آبان

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش ششم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه عبدالله موحد یکی از بزرگ ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۳ آبان

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش پنجم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه همایون بهزادی یکی از پرافتخارترین ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۲۹ مهر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در این بخش از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه زنده یاد عزیز اصلی (یکی ...

ببینید »