ماندگاران ورزش ایران

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۴ بهمن

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش یازدهم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، گفتگویی خواهیم داشت با آقای محمدعلی فرخیان ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۳۰ دی

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش دهم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه حشمت مهاجرانی سرمربی سابق تیم ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۶ دی

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش نهم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه و زندگی نامه زنده یاد ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۲۵ آذر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش هشتم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه و زندگی نامه استاد مهدی ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۱ آذر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش هفتم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه زنده یاد ناصر حجازی اسطوره ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۲۷ آبان

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش ششم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه عبدالله موحد یکی از بزرگ ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۳ آبان

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش پنجم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه همایون بهزادی یکی از پرافتخارترین ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۲۹ مهر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در این بخش از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه زنده یاد عزیز اصلی (یکی ...

ببینید »