ماندگاران ورزش ایران

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۵ مهر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در این بخش از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه زنده یاد دکتر عباس اکرامی ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱ مهر

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در این بخش از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به کارنامه استاد تیمور غیاثی، ستاره , ...

ببینید »

ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۸ شهریور

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش اول این برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، به بررسی زندگی زنده یاد جهان پهلوان ...

ببینید »