ماندگاران ورزش ایران پنجشنبه ۱۴ بهمن

در این برنامه به میزبانی امیر خسروجردی نگاهی خواهیم داشت به زندگی قهرمانان و پهلوانان ورزش ایران. در بخش یازدهم از برنامه همراه با آقای فریدون شیبانی کارشناس ورزشی، گفتگویی خواهیم داشت با آقای محمدعلی فرخیان پیشکسوت کشتی. با ما همراه باشید.

یوتیوب