زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 19 دی 1401

سیصد و سی امین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): ارایه خدمات و کمک های پزشکی به معترضان ایران در گفتگو با دکتر آناهیتا بصیرنیا و دکتر رضیه سلطانی

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 5 دی 1401

سیصد و بیست و هشتمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): فیزیوتراپی و مدیریت شکستگی ها در قسمت های مختلف بدن در اعتراضات سراسری

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 21 آذر 1401

سیصد و بیست و هفتمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): اثرات ظلم و جنایت رژیم بر روی کادر درمان در مصاحبه با خانم دکتر میترا بابک

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 14 آذر 1401

سیصد و بیست و ششمین برنامه به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست): ارائه کمک های اولیه با مراقبت های لازم برای شکستگی و جلوگیری از خونریزی و سایر آسیب ها در تظاهرات سراسری

ببینید »