زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 27 تیر 1401

در سیصد و پانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به درمان و مدیریت دیسک کمر با فیزیوتراپی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 13 تیر 1401

در سیصد و چهاردهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به قدردانی از زحمات کادر درمان و پیشگیری و مدیریت آرتروز خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 6 تیر 1401

در سیصد و سیزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پاسخ به سوالات شما خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

در سیصد و دوازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به پایان موفقیت آمیز یک ماه پیاده روی روزانه در طی #کارزار 10000 قدم در روز خواهیم پرداخت. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

در سیصد و یازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به بررسی فواید پیاده روی در (کارزار 10000 قدم در روز) و آسیب کف پا خواهیم پرداخت. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

در سیصد و دهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به بررسی فواید پیاده روی در (کارزار 10000 قدم در روز) خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

در سیصد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به بررسی فواید پیاده روی در مصاحبه با دکتر کامران توکل (کارزار 10000 قدم در روز) خواهیم پرداخت. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

در سیصد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به کارزار ده هزار قدم در روز و شواهد علمی تاثیرات پیاده روی بر سلامتی خواهیم پرداخت. با ما همراه ...

ببینید »