زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 25 مهر 1401

در سیصد و بیست و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست)، نگاهی خواهیم داشت به سیاست های نظام سلامت پس از پیروزی، راه های مقابله با گاز اشک آور ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 11 مهر 1401

در سیصد و بیست و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی خواهیم داشت به سیاست های نظام سلامت، تکنیک های کمک به مجروحین در اعتراضات اخیر. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 4 مهر 1401

در سیصد و بیستمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی خواهیم داشت به سلامت بدن با مدیریت، دامنه حرکتی، خاصیت ارتجاعی، قدرت، ثبات و استقامت بافت ها. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 21 شهریور 1401

در سیصد و نوزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی خواهیم داشت به فیزیوتراپی و مدیریت تنگی کانال نخاع در گفتگو با دکتر جمالی. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 7 شهریور 1401

در سیصد و هجدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی خواهیم داشت به مشکلات ستون فقرات در ناحیه توراسیک. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 24 مرداد 1401

در سیصد و هفدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) نگاهی خواهیم داشت به بیماری آسیب دیسک در ستون فقرات در ناحیه گردن. با ما همراه شوید و نظرات خود ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 10 مرداد 1401

در سیصد و شانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) اشاره ای خواهیم داشت به دوم مرداد روز ملی فیزیوتراپی و به فواید، مدیریت و نحوه پیاده روی با آرتروز ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 27 تیر 1401

در سیصد و پانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به درمان و مدیریت دیسک کمر با فیزیوتراپی خواهیم پرداخت. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط ...

ببینید »