زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 4 دی

شما را به دیدن صد و بیست و هفتم شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۷ آذر

شما را به دیدن صد و بیست و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه مروری بر مشکلاتی که جامعه “معلولین ” در طول ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۶ آذر

شما را به دیدن صد و بیست و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه مروری بر کمردرد و تمرینات خاص و ثبات خواهیم ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۹ آبان

شما را به دیدن صد و بیست و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به آسیب های ناشی از زلزله می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ آبان

شما را به دیدن صد و بیست و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به اثرات فرهنگی و خصوصیات فردی در بهبودی می ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۵ آبان

شما را به دیدن صد و بیست و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به شناخت متخصصین پزشکی از فیزیوتراپی می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۸ آبان

شما را به دیدن صد و بیست و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به آسیب های پا و پاشنه می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱ آبان

شما را به دیدن صد و بیستمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به پاسخ به سوالات بینندگان می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »