زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 17 خرداد

دویست و هفتاد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست). با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ خرداد

دویست و هفتاد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست). با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳ خرداد

دویست و هفتاد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست). با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۷ اردیبهشت

دویست و هفتادمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست). با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۰ اردیبهشت

دویست و شصت و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” در ارتباط با مدیریت کمردرد با بررسی فاکتورهای مختلف بیولوژی، روانشناختی و اجتماعی در مصاحبه با آقای سام عباس زاده. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۶ اردیبهشت

دویست و شصت و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” با موضوع التهاب های ماهیچه خم کننده دست. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال نمایید.

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳۰ فروردین

دویست و شصت و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” در ارتباط با موضوع باورهای غلط و نادرست در مدیریت بیماری ها در گفتگو با میهمان برنامه آقای سام عباس زاده متخصص فیزیوتراپی. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۳ فروردین

شما را به دیدن دویست و شصت و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این ...

ببینید »