زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۱۳ دی

شما را به دیدن هشتاد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه به ادامه مبحث فیزیوتراپی برای حل مشکلات معلولین می ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۶ دی

شما را به دیدن هشتاد و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه به فیزیوتراپی برای حل مشکلات معلولین می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۹ آذر

شما را به دیدن هشتاد و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه می پردازیم به روش های فیزیوتراپی در ایران. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ آذر

شما را به دیدن هشتاد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه می پردازیم به وظایف خود بیمار برای بهبود بیماری. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۵ آذر

شما را به دیدن هشتاد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه می پردازیم به میزان فعالیت بدنی در زمان جراحت ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۸ آذر

شما را به دیدن هشتاد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱ آذر

شما را به دیدن هشتاد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ آبان

شما را به دیدن هشتادمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث گذشته در ارتباط با نحوه راه رفتن و تاثیرات مثبت آن ...

ببینید »