زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۷ دی

شما را به دیدن هشتاد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به آرتروز زانو در افراد مسن می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۰ دی

شما را به دیدن هشتاد و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه نگاهی خواهیم داشت به مشکلات جسمی در بزرگسالان و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۳ دی

شما را به دیدن هشتاد و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه به ادامه مبحث فیزیوتراپی برای حل مشکلات معلولین می ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۶ دی

شما را به دیدن هشتاد و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه به فیزیوتراپی برای حل مشکلات معلولین می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۹ آذر

شما را به دیدن هشتاد و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه می پردازیم به روش های فیزیوتراپی در ایران. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۲ آذر

شما را به دیدن هشتاد و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه می پردازیم به وظایف خود بیمار برای بهبود بیماری. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۵ آذر

شما را به دیدن هشتاد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این بخش از برنامه می پردازیم به میزان فعالیت بدنی در زمان جراحت ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۸ آذر

شما را به دیدن هشتاد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »