زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۲۹ شهریور

شما را به دیدن هفتاد و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مشکلات اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱ شهریور

شما را به دیدن هفتاد و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به مشکلات و ناراحتی های گردن می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۵ مرداد

شما را به دیدن هفتاد و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به قسمت بالای ستون فقرات و شانه ها می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۸ مرداد

شما را به دیدن هفتادمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۱ مرداد

شما را به دیدن شصت و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث بیماری های ناشی از ستون فقرات می پردازیم. ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۴ مرداد

شما را به دیدن شصت و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ادامه مبحث بیماری های ستون فقرات می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۸ تیر

شما را به دیدن شصت و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به بیماری های ستون فقرات می پردازیم. با ما همراه شوید ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۱ تیر

شما را به دیدن شصت و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ورزش ها و تمرینات در فیزیوتراپی می پردازیم. با ما ...

ببینید »