زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۱۴ تیر

شما را به دیدن شصت و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ناراحتی های جسمی ناشی از شغل دندانپزشکی می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۷ تیر

شما را به دیدن شصت و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. در این برنامه به ناراحتی های جسمی ناشی از شغل پرستاری می پردازیم. با ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳۱ خرداد

شما را به دیدن شصت و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. و در این برنامه به شرایط مناسب برای عمل جراحی می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ خرداد

شما را به دیدن شصت و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۷ خرداد

شما را به دیدن شصت و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ خرداد

شما را به دیدن شصت امین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳ خرداد

شما را به دیدن پنجاه و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث هفته گذشته در ارتباط با نحوه زندگی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۷ اردیبهشت

شما را به دیدن پنجاه و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث هفته گذشته پیرامون بیماری های پیچیده و ...

ببینید »