زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ اسفند

شما را به دیدن چهل و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به آب درمانی می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳ اسفند

شما را به دیدن چهل و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به گذاشتن زانوی مصنوعی در مفصل زانو ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۶ بهمن

شما را به دیدن چهل و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین مطالب مقاله ای که در ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ بهمن

شما را به دیدن چهل و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به مبحث تشخیص و ارزیابی بیماری می پردازیم. با ما ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۲ بهمن

شما را به دیدن چهل و چهارمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به انواع دردها در بدن و پیشگیری ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۵ بهمن

شما را به دیدن چهل و سومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری هایی که ناشی به قطع ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۸ دی

شما را به دیدن چهل و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری های مربوط به ستون فقرات ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۱ دی

شما را به دیدن چهل و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ورزش دو و میدانی. با ما ...

ببینید »