آینده ایران

آینده ایران – بخش هجدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. گفتگو با آقای بهروز خلیق دبیر کل حزب چپ (فداییان ...

ببینید »

آینده ایران – بخش هفدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. گفتگو با آقای فواد پاشایی حزب مشروطه ایران

ببینید »

آینده ایران – بخش شانزدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت.با ما همراه باشید. گفتگو با خانم مریم معمار صادق پژوهشگر علوم سیاسی

ببینید »

آینده ایران – بخش پانزدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. گفتگو با خانم آذر نفیسی نویسنده

ببینید »

آینده ایران – بخش چهاردهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. گفتگو با دکتر رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند

ببینید »

آینده ایران – بخش سیزدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی.

ببینید »

آینده ایران – بخش دوازدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. گفتگو با دکتر لادن برومند

ببینید »

آینده ایران – بخش یازدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

ببینید »