آینده ایران

آینده ایران – بخش بیست و دوم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری مروری کوتاه خواهیم داشت بر سفر شاهزاده رضا پهلوی به اروپا و یکی از پیام های کلیدی این سفر و منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی. با ما ...

ببینید »

آینده ایران – بخش بیست و یکم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به گفتگو با خانم مهناز افخمی (اولین وزیر امور زنان در ایران و دومین وزیر زن در جهان در دوران پیش از بهمن 57 ) خواهیم پرداخت.

ببینید »

آینده ایران – بخش هجدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. گفتگو با آقای بهروز خلیق دبیر کل حزب چپ (فداییان ...

ببینید »

آینده ایران – بخش هفدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. گفتگو با آقای فواد پاشایی حزب مشروطه ایران

ببینید »

آینده ایران – بخش شانزدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت.با ما همراه باشید. گفتگو با خانم مریم معمار صادق پژوهشگر علوم سیاسی

ببینید »

آینده ایران – بخش پانزدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. گفتگو با خانم آذر نفیسی نویسنده

ببینید »