آینده ایران

آینده ایران – بخش سی ام

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری گفتگویی خواهیم داشت با خانم شکوه میرزادگی (نویسنده، روزنامه نگار، کوشنده حقوق بشر و حفظ میراث فرهنگی). با ما همراه باشید.

ببینید »

آینده ایران – بخش بیست و نهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری گفتگویی خواهیم داشت با مت فروزندی (هنرمند کوییر) پیرامون مبحث همجنسگرایی و نیاز تغییر در باورها. با ما همراه باشید.

ببینید »