آینده ایران

آینده ایران – بخش بیست و دوم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری مروری کوتاه خواهیم داشت بر سفر شاهزاده رضا پهلوی به اروپا و یکی از پیام های کلیدی این سفر و منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی. با ما ...

ببینید »

آینده ایران – بخش بیست و یکم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به گفتگو با خانم مهناز افخمی (اولین وزیر امور زنان در ایران و دومین وزیر زن در جهان در دوران پیش از بهمن 57 ) خواهیم پرداخت.

ببینید »