آینده ایران – بخش سی ام

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری گفتگویی خواهیم داشت با خانم شکوه میرزادگی (نویسنده، روزنامه نگار، کوشنده حقوق بشر و حفظ میراث فرهنگی). با ما همراه باشید.

یوتیوب