آینده ایران – بخش بیست و هشتم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری گفتگویی خواهیم داشت با آقای ناصر کرمی (کارشناس زیست بوم). با ما همراه باشید.

یوتیوب