آینده ایران – بخش بیست و هفتم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری گفتگویی خواهیم داشت با آقای پروفسور افشین الیان (استاد فلسفه حقوق قضایی). با ما همراه باشید.

یوتیوب