چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 2 شهریور

آوازش انگار صدای شکوه ی سرزمینش بود… سرزمین جادویی مزارع سبز و تاراج غریبان. دیار رعیت های زحمت کش و اربابان به دور از انصاف… صدایش ؛ نغمه ی دلنشین دلیری بود و نهراسیدن و یادگار ...

ببینید »

چمتا سه شنبه 8 مرداد – مینا

اگر سقف نگاری های میکل آنژ و مجسمه های داوینچی را چونان چون نشانه ای از هنر پر قدمت رومیان در روزگار گذشته بدانیم؛ اگر معماری بی نظیر رومی و شعر دانته را ارثیه ای برای ...

ببینید »