چمتا سه شنبه 12 شهریور – الا فیتزجرالد

بانوی اول آواز بود و ملکه ی موسیقی جز… صدایش چونان چون نشانه ای از بودن و زیستن بود و ترانه هایش، همراه پستی و بلندی های همیشگی زندگی. او را بزرگترین خواننده ی زن همه ی ادوار دانسته اند و معیاری برای تمیز دادن صدای درست از صدای نادرست…

دانلود