چمتا

در “چمتا” ضمن دل سپردن به موسیقی، کمی بیشتر با خواننده های بزرگ دنیا آشنا می شیم. از سبک های کاری و ساز های متفاوت میگیم و همین طوراز خاطراتی که از محدوده ی مرزهای زبان و مکان فراتر رفتن . پس شما هم همراه خورجین موسیقی ما باشید، برای همراهی با صلح و آرامش ، شور و هیجان و …

چمتا شنبه 9 فروردین – ظاهر هویدا

فرزند رنج دوران بود و همراه فقانی که دیر زمانی ست دامان سرزمین و زادگاهش را گرفته، او را از جمله ی آغازگران هنر متعهد در افغانستان کنونی دانسته اند و داناترین چهره ی موسیقی معاصر ...

ببینید »

چمتا شنبه 2 فروردین – ویتنی هوستون

چهره ترین زن رنگین پوست هنر آمریکای پسا مدرن بود و ادامه در موسیقی جادویی سیاهان در دهه های پیشین، در این شماره ی چمتا از زندگی و آثار و احوال ویتنی هوستون آمریکایی گفته ایم، ...

ببینید »

چمتا شنبه 24 اسفند – تونی بنت

دیگر از شاخصه های موسیقی آرام و روان بود و نشانه ای از حرکت بی دغدغه ی دوران و زندگی در صلح، در این شماره چمتا به سراغ موسیقی و آثار و احوال تونی بنت آمریکایی ...

ببینید »

چمتا شنبه 17 اسفند – آلبانو

قصه طبیعتی آرام و بی دغدغه که با سبزی چمنزارها و سرخی شراب عجین شد و حکایت عشقی تمام که به مدد صحنه و موسیقی عالم گیر ، این ها همه در متن زندگی مردی که ...

ببینید »

چمتا سه شنبه 6 اسفند – شرلی بسی

” مروارید سیاه موسیقی بریتانیاست و شهره ترین چهره ی زن موسیقی این کشور؛ بیش از نیم قرن است که هویتی از صحنه و موسیقی برای همه مردمان زمین شده و از جمله ی معدود هنرمندانی ...

ببینید »