001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

رای مخالف نمایندگان بریتانیا برای برگزیت بدون توافق

نمایندگان پارلمان بریتانیا با خروج این کشور از اتحادیه اروپا بدون انعقاد یک توافق مخالفت کردند.به گزارش رویترز پارلمان بریتانیا چهارشنبه شب با ۳۱۲ رأی موافق در برابر ۳۰۸ رأی مخالف، خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا را رد کرد تا به این ترتیب دولت در هیچ مقطعی نتواند بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شوداین در حالی است که اعضای پارلمان انگلیس روز سه شنبه نیز برای دومین بار به طرح پیشنهادی ترزا می نخست وزیر این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا برگزیت رأی منفی دادند.