ابهامات مربوط به مالیات آستان قدس رضوی

محمد قاسم پناهى ، رييس سازمان امور مالياتى در جمع خبر نگاران ، در ارتباط با ميزان در آمدهاى مالياتى بدست آمده از الزام آستان قدس رضوى و نهادهاى انقلابى به ابهامات موجود پاسخ گفت .او گفت براساس قانون هاى موجود همه ى فعاليت هاى اقتصادى شركت هاى زيرمجموعه ى نهادهاى انقلابى و آستان قدس رضوى بوسيله ى امور مالياتى درخواست مى شود و سپس به حساب خزانه منتقل مى گردد ولى چگونگى تصميم گيرى خزانه در توزيع آن و همچنين بازگشت مبالغ به نحوه ى تقسيم بودجه ارتباط دارد .پناهى سپس به تعداد محدود و جزئى از فعاليت هاى اقتصادى كه در بخش هاى نظامى معافيت دارد اشاره كرد و افزود :بقيه ى شركت هاى زير مجموعه ى نهادى ، انقلابى و بنيادها هم اكنون ماليات مى پردازند كه ما هم به عنوان سازمان امور مالياتى ماليات معين شده را دريافت مى كنيم .رييس سازمان امور مالياتى پيش بينى كرد كه كل ماليات سال ٩٧ ، ١١٣ ميليارد تومان است و از سوى ديگر وى ميزان ماليات دريافتى از طرف شركت هاى وابسته به آستان قدس رضوى را بسته به تعداد شركت ها و سهام هايى دانست كه در ارتباط با اين نهادها است و سپس افزود امكان دارد در طول يك سال اين در آمد كمتر يا بيشتر شود كه د ر تناسب با اين درآمدها ما هم ماليات دريافت مى كنيم كه در حقيقت هيچ شركت مستقلى به اسم آستان قدس موجوديت ندارد ، بلكه ما ماليات را از شركتهاى زير مجموعه مى گيريم و سپس مشخص مى شود كه چه مقدار از اين ماليات در بودجه به اين نهادها بازگردانده مى شود .محمد قاسم پناهى در خصوص آمارهاى ١١ ماهه ى اصول ماليات در سال ٩٧ ضمن اشاره به اين موضوع كه تا به امروز از ماليات هاى پيش بينى شده در بودجه ى سال جارى معادل ٨٦هزار ميليارد تومان در آمد بدست آمده تصريح كرد :در ماده ى ١٦٩ مقرر قانون مالياتهاى مستقل كه دستگاهها را موظف مى كند تا اطلاعات مربوطه را به سازمان امور مالياتى تقديم كند كه البته برخى دستگاهها در اين خصوص با ما همكارى لازم را به عمل مى آورند .قاسم پناهى در ارتباط با أخذ ماليات از بانك مركزى اذعان داشت كه از مبلغ ٥هزار ميليارد تومانى كه به صورت على الحساب بايد بانك مى پرداخت تا كنون هـيچ گونه مبلغى دريافت نشده است .
یکی از ابهامات در مورد دریافت مالیات نهادهای متعلق به نهاد رهبری نحوه دریافت مالیات مربوط به مالیات عملکرد از شرکتهای تجاری و تولیدی تحت نظر انهاست . ابهام گویی رییس سازمان امور مالیاتی برای در این زمینه برای روشن نکردن این موضوع است . خزانه ملت میلیاردها تومان از تخفیفیهای مالیاتی یه این نهادها متضررمیشود .