معاون حقوقی رییس جمهور و راه دشوار ایران

لعيا جنيدى معاون حقوقى رييس جمهور که به دعوت سازمان ملل و به نمايندگى از جنبش عدم تعهد به سوئيس سفر كرده و براى بحث و بررسى چندجانبه گرايى و حقوق بشر ، فرصت ها و چالش ها و آينده ى پيش رو در یک پانل شركت كرده بود گفت بازگشت به تئورى يكجانبه گرايى و شكستن پيمان هاى بين المللى و خارج شدن از نهادها به شكلى عقبگرد و ناديده گرفتن توفيقات پايه اى تمدن بشر است او تاكيد كرد :خارج شدن آمریکا از معاهده هاى پاريس و نفتا و برجام و عهدنامه ى مودت و يونسكو و شوراى حقوق بشر و غيره به نوعى نفى كردن هنجارها وسازمان هاى بين المللى است كه اخطاريست براى بالا رفتن رفتارهاى غيرمدنى. جنيدى با اشاره به خروج از برجام كه باعث تهديد حقوق اساسى مردم ايران به لحاظ قدرت مالى و تامين نيازهايشان شده است به نقد امریکا پرداخت و گفت :
در واقع امریکا به جاى تشويق كشورها در عمل كردن به قطعنامه هاى اين شورا براى نخستين بار در تاريخ اين شورا كشورها را به علت عملكردن به قطعنامه ى ٢٢٣١ تنبيه و مجازات مى كند لعيا جنيدى در نهايت به راه سختى كه در پيش روى ايران هست اشاره داشت و گفت :مجدداً بايد براى ارتقاء ارزش هاى بنيادى مانند رعايت هنجارها وفاى به عهد و پيمان وحسن نيت و همكارى و چندجانبه گرايى عمل كنيم