حناچی و برنامه های شهرداری تهران

بعد از سپرى شدن ٣ماه از آغاز فعاليت پيروز حناچى شهردار جديد تهران اولين نشست خبری شهردار با حضور مدعوين و خبرنگاران برگزار شد
حناچى در خصوص برخورد با فساد اعلام كرد هرچند اين موضوع را از طريق همكاران پى گيرى و صحت سنجى مى كنيم و حتى با اين دست موضوعات برخورد كرده و خواهيم كرد اما تا كنون آنها را خبرى نكرده ايم زيرا بر اين باورم كه اين وظيفه ى دستگاههاى نظارتى است .حناچى سپس به موضوع بهره بردارى از خط متروى تهران پرداخت و گفت :
خط ٦مترو تا پايان امسال يا احتمالاً ابتداى سال آينده به بهره بردارى مى رسد و خط ٧هم از ميدان مهديه تا صنعت آماده خواهد شد شهردار تهران در خصوص تامين هزينه هاى جارى خود با اعلام اين موضوع كه
شهردارى بايد در حدود ٢٥تا٣٠ميليارد درآمد زايى كند وگرنه براى اداره ى شهر به مشكل بر مى خورد گفت :براى تامين اين موضوع ٧٠٠ميليارد تومان اوراق مشاركت به فروش رسانديم براى بهره بردارى از خط ٧مترو
حناچى در حاليكه شرايط فعلى اقتصاد شهردارى را تابع شرايط اقتصادى كشور دانست اما در اين باره گفت :در همين زمينه شرايطى كه براى دولت
تهديدبه حساب مى آيد براى ما مى تواند يك فرصت باشد و همچنين حجم زياد نقدينگى فرصت سرمايه گذارى در شهردارى را مى تواند افزايش دهد
حناچى سپس از سخنان خود به برنامه هاى عمرانى پيش روى تهران پرداخت در حاليكه اذعان داشت پروژه هاى عمرانى ازاين پس جنسش تغيير خواهد كرد بيان داشت :فضاهاى صنعتى متروك بسيارى در تهران وجود دارد كه به تهديد تبديل شدند بايد اين تهديدها را به فرصت تبديل كنيم مثلاً براى كارخانه ى متروك و فرسوده ى سيمان رى برنامه داريم و قرار است به اتفاق دولت اين مورد را پى گيرى كنيم كه اگر چنين شود بخش بزرگى از جنوب تهران را تحت تاثير خود قرار خواهد داد
حناچى در جواب خبرنگارى كه در خصوص ارتباط حناچى با اصولگرايان در بخش معاونت فرهنگى شهردارى ضمن اينكه اعلام كرد به آن موضوع به گونه اى ديگر نگاه مى كند وگرنه زير سوال مى رود در تكميل پاسخ خود گفت :
من سالها قائم مقام مرحوم مهندس صيفيان بودم پس چنين چيزى را بدين شكل پذيرا نخواهم بود و وعده اى كه به شوراى شهر دادم و بدان هم پايبندم تخصص و سلامت بوده است كه برون داد عملكرد يك فرد در حوزه هاى علمى و تخصصى نشانگر تناسبش براى بدست آوردن يك پست مى تواند باشد و يادمان باشد ما با آراى مردم است كه براى فعاليت مشروعيت پيدا مى كنيم
پيروز حناچى در پايان به زيرساخت هاى تهران براى دوچرخه سوارى به ويژه براى بانوان ضمن ادعاى اين موضوع كه تهران به دليل شيب دار بودن زير ١درصد امكان دوچرخه سوارى وجود دارد گفت :من به جد مى گويم ٩٥درصد مسيرها براى دوچرخه سوارى قابل حل است و اين را هم بگويم كه با تيم تخصصى هلنديها به توافق رسيديم و در نهايت در رابطه با دوچرخه سوارى بانوان اصرارى نكرده ايم اما مى توانم بگويم كه اين حساسيت قابل حل است