001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

تردید اصلاح طلبان در پیروزی در انتخابات مجلس

با پایان گرفتن سومین سال حضور نمایندگان در مجلس شورا از هم اكنون احزاب و گروه هاى سياسى در تلاش هستند تا با تبليغات و برنامه ريزى حساب شده در كارزار انتخابات مجلس بعد پيروز ميدان باشند .محمد عطريانفر عضو شوراى مركزى كارگزاران سازندگى كه چون ديگر فعالين سياسى سعى دارد از هم اكنون دور نماى انتخابات را به شكل منطقى ترسيم نمايد در حاليكه بعيد ميداند اصلاح طلبان بتوانند در انتخابات مجلس تمام كرسى ها را اختيار كنند ، گفت :البته اصلاح طلبان كوشش مى كنند براى گرفتن تاييد صلاحيت از شوراى نگهبان ليست موجهى را ارائه دهند تا با تبليغات گسترده مردم تهران را با نامزدها آشنا كنند ولى بعيد مى دانم كه اصلاح طلبان بتوانند به صورت صد در صدى ليست سی نفره ى خود را وارد مجلس سال آينده كنند
عطريانفر سپس در خصوص حضور محسن هاشمى به عنوان نامزد انتخابات مجلس ياد آور شد هاشمى و ديگر اعضاى شوراى شهر قرار نيست از شورا خارج شوند هاشمى هم بايد تا آخر شوراى شهر را مديريت كند مگر شرايط ويژه اى حادث شود و بر اساس ضرورت شركت در انتخابات مجلس براى او مهم تر از شوراى شهر باشد.
اصلاح طلبان با چالشهای زیادی از جمله نا امیدی مردم روبرو هستند و امیدوارند بتوانند براین چالشها فائق آیند .