001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

احمد خاتمی و ادعای توانایی علمی ایران برای ساختن بمب

احمد خاتمى عضو مجلس خبرگان دیروز در مشهد ضمن حمايت از آزمايش موشك هاى بالستيك گفت ترامپ و اتحاديه ى اروپا به صراحت مى گويند ايران بايد موشك هاى بالستيك خود را كنار بگذارد اما اقتدار موشكى براى ايران حياتى است زيرا در دنيايى زندگى مى كنيم كه استكبار و هم پيمانانش مانند گرگ هستند و فقط قدرت را در غارتگرى و تجاوزگرى مى دانند .
خاتمى افزود اقتدار هسته اى و اقتدار موشكى ايران اين گرگ ها را سرجايشان مى نشاند .وى در ادامه ادعا كرد ايران با اين كه فرمول بمب اتم را دارد هرگز قصد ساختن بمب اتم را نداشته است و نمى خواهد كه از سلاح هاى كشتار جمعى استفاده كند با همه ى اينها وجود انرژى هسته اى براى ايران امرى حياتى است .خاتمى گفت شيطنت هاى امريكا فقط فيتيله ى اقتدار هسته اى ايران را پايين كشيد و برجام هم تمام شد و آنچه ايران را در اين شرايط حفظ مى كند همين اقتدار موشكى است و اگر اين اقتدار را از ما بگيرند روز ملت ايران را تبديل به شب سياه مى كنند خاتمى در پايان متذكر شد اقتدار موشكى ما باعث قدرتمندى و ترس استكبا ر از ايران مى شود .
این نوع سخنان باعث هراس جامعه از اوضاع و احوال میشود و بیش از ایجاد اقتدار میتواند هراس اجتماعی ایجاد کند .