001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

دموکراسی و انتخابات آزاد

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت چهاردهم

عنوان مبحث این هفته: گسل های اجتماعی و تاثیر آن بر اقتدارگرایی / مدرس: مهندس حسن شریعتمداری . از شما دعوت میکنیم که بیننده این قسمت از مجموعه “انجمن پیشبرد دموکراسی و انتخابات آزاد” باشید و ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت دوازدهم

عنوان مبحث این هفته: کارخانه بازتولید اقتدارگرایی و استبداد / مدرس: مهندس حسن شریعتمداری . در این برنامه به مبحث جامعه پذیری افراد و اجتماعی شدن انسان می پردازیم و نشان می دهیم که در ساختارهای ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت یازدهم

عنوان مبحث این هفته : مقاومت مدنی / مدرس: دکتر محسن سازگارا. سلسله درس‌های مقاومت مدنی در ده جلسه برگزار می‌شود. در این درس‌ها بعد از آشنایی اولیه با مفهوم مقاومت مدنی و بازتعریف مفهوم قدرت ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت دهم

عنوان مبحث این هفته: شیعه و اقتدارگرایی / مدرس: مهندس حسن شریعتمداری. از شما دعوت میکنیم که بیننده این قسمت از مجموعه “انجمن پیشبرد دموکراسی و انتخابات آزاد” باشید و برنامه را با دیگر دوستان و ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت نهم

عنوان مبحث این هفته: سنت دینی و اقتدارگرایی / مدرس: مهندس حسن شریعتمداری. از شما دعوت میکنیم که بیننده این قسمت از مجموعه “انجمن پیشبرد دموکراسی و انتخابات آزاد” باشید و برنامه را با دیگر دوستان ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت هشتم

عنوان مبحث این هفته : مقاومت مدنی / مدرس: دکتر محسن سازگارا. سلسله درس‌های مقاومت مدنی در ده جلسه برگزار می‌شود. در این درس‌ها بعد از آشنایی اولیه با مفهوم مقاومت مدنی و بازتعریف مفهوم قدرت ...

ببینید »