دموکراسی و انتخابات آزاد

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت بیستم

عنوان مبحث این هفته: شیعه در اوج اقتدار سیاسی تاسیس حکومت دینی / مدرس: مهندس حسن شریعتمداری . از شما دعوت میکنیم که بیننده این قسمت از مجموعه “انجمن پیشبرد دموکراسی و انتخابات آزاد” باشید و ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت هجدهم

عنوان مبحث این هفته: شیعه و اقتدارگرایی 3 / مدرس: مهندس حسن شریعتمداری . از شما دعوت میکنیم که بیننده این قسمت از مجموعه “انجمن پیشبرد دموکراسی و انتخابات آزاد” باشید و برنامه را با دیگر ...

ببینید »