دموکراسی و انتخابات آزاد

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت سی و نهم

همراه با آقای شهریار آهی به جلسه دهم دیالوگ دمکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز با انجمن دموکراسی و انتخابات آزاد آشنا نمایید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما پیرامون ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت سی و هشتم

همراه با آقای شهریار آهی به جلسه نهم دیالوگ دمکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز با انجمن دموکراسی و انتخابات آزاد آشنا نمایید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما پیرامون ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت سی و هفتم

همراه با آقای شهریار آهی به جلسه هشتم دیالوگ دمکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز با انجمن دموکراسی و انتخابات آزاد آشنا نمایید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما پیرامون ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت سی و ششم

همراه با آقای شهریار آهی به جلسه هفتم دیالوگ دمکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز با انجمن دموکراسی و انتخابات آزاد آشنا نمایید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما پیرامون ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت سی و پنجم

همراه با آقای “شهریار آهی” به جلسه ششم “دیالوگ دمکراتیک” خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز با انجمن دموکراسی و انتخابات آزاد آشنا نمایید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما پیرامون ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت سی و چهارم

همراه با آقای “شهریار آهی” به جلسه پنجم “دیالوگ دمکراتیک” خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز با انجمن دموکراسی و انتخابات آزاد آشنا نمایید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما پیرامون ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت سی و سوم

همراه با آقای “شهریار آهی” به جلسه چهارم “دیالوگ دمکراتیک” خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز با انجمن دموکراسی و انتخابات آزاد آشنا نمایید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما پیرامون ...

ببینید »

دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت سی و دوم

همراه با آقای “شهریار آهی” به جلسه سوم “دیالوگ دمکراتیک” خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز با انجمن دموکراسی و انتخابات آزاد آشنا نمایید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاههای شما پیرامون ...

ببینید »