زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 22 تیر

شما را به دیدن پانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به استانداردهای فیزیوتراپی در داخل و خارج از کشور می پردازیم. هدف ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 15 تیر

شما را به دیدن چهاردهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به نظام سلامت و سلامت جامعه می پردازیم. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 8 تیر

شما را به دیدن سیزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث بیماری ها و مشکلات زانو می پردازیم. هدف این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 1 تیر

شما را به دیدن دوازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به بیماری ها و مشکلات زانو می پردازیم. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 25 خرداد

شما را به دیدن یازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به استانداردهای پزشکی. هدف این برنامه ارائه اطلاعات پزشکی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 18 خرداد

شما را به دیدن دهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در ادامه مبحث هفته گذشته به بیماری های ناشی از مشاغل کاری می پردازیم. هدف ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 11 خرداد

شما را به دیدن نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به بیماری های ناشی از مشاغل کاری می پردازیم. هدف این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 4 خرداد

شما را به دیدن هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه موضوع سلامت و ورزش می پردازیم. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »