زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 11 خرداد

شما را به دیدن نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به بیماری های ناشی از مشاغل کاری می پردازیم. هدف این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 4 خرداد

شما را به دیدن هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه موضوع سلامت و ورزش می پردازیم. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 28 اردیبهشت

شما را به دیدن هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به موضوع سلامت و ورزش می پردازیم. هدف این برنامه ارائه اطلاعات ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 21 اردیبهشت

شما را به دیدن مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث “کمردرد” می پردازیم و روش های درمان آن را مورد بررسی قرار ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 14 اردیبهشت

شما را به دیدن مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه در ادامه شماره های پیشین به مبحث “کمردرد” می پردازیم و روش های درمان آن ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 7 اردیبهشت

شما را به دیدن مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث “کمردرد” می پردازیم و روش های درمان آن را مورد بررسی قرار ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 31 فروردین

شما را به دیدن مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث “کمردرد” می پردازیم. هدف این برنامه ارائه اطلاعات پزشکی در شاخه فیزیوتراپی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 24 فروردین

شما را به دیدن مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به مبحث “کمردرد” می پردازیم. هدف این برنامه ارائه اطلاعات پزشکی در شاخه فیزیوتراپی با ...

ببینید »