زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 19 مرداد

شما را به دیدن نوزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به مسائل و پیشگیری های مربوط به بیماری های زایمان می پردازیم. ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 12 مرداد

شما را به دیدن هجدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به بیماری ها و مشکلات مربوط به آرنج و دست می پردازیم. ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 5 مرداد

شما را به دیدن هفدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ورزش های مرتبط با شانه می پردازیم. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 29 تیر

شما را به دیدن شانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به بیماری های شانه می پردازیم. هدف این برنامه ارائه اطلاعات پزشکی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 22 تیر

شما را به دیدن پانزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به استانداردهای فیزیوتراپی در داخل و خارج از کشور می پردازیم. هدف ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 15 تیر

شما را به دیدن چهاردهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به نظام سلامت و سلامت جامعه می پردازیم. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 8 تیر

شما را به دیدن سیزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث بیماری ها و مشکلات زانو می پردازیم. هدف این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 1 تیر

شما را به دیدن دوازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به بیماری ها و مشکلات زانو می پردازیم. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »