زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه 8 تیر

شما را به دیدن سیزدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث بیماری ها و مشکلات زانو می پردازیم. هدف این ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 1 تیر

شما را به دیدن دوازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به بیماری ها و مشکلات زانو می پردازیم. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 25 خرداد

شما را به دیدن یازدهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به استانداردهای پزشکی. هدف این برنامه ارائه اطلاعات پزشکی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 18 خرداد

شما را به دیدن دهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در ادامه مبحث هفته گذشته به بیماری های ناشی از مشاغل کاری می پردازیم. هدف ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 11 خرداد

شما را به دیدن نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به بیماری های ناشی از مشاغل کاری می پردازیم. هدف این برنامه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 4 خرداد

شما را به دیدن هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه موضوع سلامت و ورزش می پردازیم. هدف این برنامه ارائه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 28 اردیبهشت

شما را به دیدن هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به موضوع سلامت و ورزش می پردازیم. هدف این برنامه ارائه اطلاعات ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه 21 اردیبهشت

شما را به دیدن مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به ادامه مبحث “کمردرد” می پردازیم و روش های درمان آن را مورد بررسی قرار ...

ببینید »