زنگ سلامت

زنگ سلامت دوشنبه ۹ فروردین

شما را به دیدن پنجاه و دومین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲ فروردین

شما را به دیدن پنجاه و یکمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به بیماری های ناشی از تصادفات رانندگی ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۴ اسفند

شما را به دیدن پنجاهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم. با ما همراه شوید و نظرات خود را در ارتباط با این برنامه برای ما ارسال ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۷ اسفند

شما را به دیدن چهل و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به زنجیره های حرکتی بدن می پردازیم. با ما همراه ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۰ اسفند

شما را به دیدن چهل و هشتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به آب درمانی می پردازیم. با ما همراه شوید و ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۳ اسفند

شما را به دیدن چهل و هفتمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به گذاشتن زانوی مصنوعی در مفصل زانو ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۲۶ بهمن

شما را به دیدن چهل و ششمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین مطالب مقاله ای که در ...

ببینید »

زنگ سلامت دوشنبه ۱۹ بهمن

شما را به دیدن چهل و پنجمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) دعوت می کنیم و در این برنامه به مبحث تشخیص و ارزیابی بیماری می پردازیم. با ما ...

ببینید »