دست اندازی روحانیت به حوزه کاری روانشناسان

روحانیت درون جمهوری اسلامی که قصد تسلط در تمام حوزه ها را دارد و اکنون ریاست جمهوری و قوه قضاییه ر ا در اختیار دارد و تعداد زیادی نیز اخیرا هزارا ن نفر را نیز به حوزه آموزش و پرورش تحت عنوان مربی تربیتی فرستاده است اکنون قصد دست اندازی در حوزه مشاوره روانشناسی دارد تا از این طریق بخش دیگری از موقعیت اجتماعی را به تصرف خود درآورد. دولت رییسی آماده است هرگونه اقدامی در این مسیر را تسهیل سازد. در این میان اخیرا ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور رابه مجلس ارائه داده اند، که با اضافه شدن یک تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا محقق خواهد شد. اکنون مرکز پژوهشهای مجلس در حال بررسی ابعاد این طرح است در این میان روانشناسان کشور که این طرح را خطری برای فعالیت صنفی خود میدانند.
سعی کرده اند ابعاد خطرناک این طرح را برای مجلس روشن سازند. ظاهرا رییس نظام روانشناسان و کارشناسان در قم با آیت الله اعرافی ریاست حوزه علمیه در دیدار کردند که ظاهرا خودش از این طرح ادعای بی اطلاعی کرده است این در حالیست که حدود صد نفر از روحانیون تحصیلات روان شناسی و مشاوره در سطح ارشد و دکتری داشته و عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره هستندو تعدادی از آنان پروانه دارند.
حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت مادر هیجده سال گذشته سازمان آماده تعامل و همکاری با حوزه بوده است وی افزود در گذشته هم چنین طرح هایی وجود داشته است که با اقدامات موثر و تعاملی از دستور خارج کردیم. اکنون هم در تلاشیم این طرح غیر کارشناسی تفرقه افکنانه را از دستور کار پژوهش های مجلس یا کمیسون مرتبط خارج کنیم وی گفت مشکلات این طرح از جمله دوگانگی صدور مجوز در یک کشور، نداشتن ساختار لازم حوزه جهت نظارت، غیرتخصصی شدن خدمات مشاوره ای، مغایرت با دستور خمینی در مورد موضوع پیوند حوزه و دانشگاه است. به نظر میرسد همچنان که در حوزه های دیگر روحانیت گام به گام سیطه خود را محققق کرده است در این زمینه نیز گام جدیدی برداشته است. مجلس و دولت همسو مهمترین گامی که میخواهند بردارند دادن اختیارت بیشتر و همه جانبه تر به روحانیون است تا در دوره جانشینی بعد از خامنه ای روحانیت به طور قانونی نفوذ بیشتری و محیط بیشتری در اختیار داشته باشد. هر چند در نهایت این امر به ضرر خود روحانیت منجر شده و جامعه را از انها منزجر خواهد کرد و روند مخالفت با انها را افزایش خواهد داد.