هشدار جمهوری اسلامی در مورد فشار اقتصادی حداکثری دولت علیه مردم

بدنبال اعلام سیاستهای ریاضتی دولت رییسی در بودجه که در تضاد با شعارهای انتخاباتی رییسی بوده است . اکنون رییسی در مصاحبه تلویزیونی خود مدعی شده که دولت وضع مالی مناسبی ندارد روزنامه محافظه کار جمهوری اسلامی در واکنش در سرمقاله ای نوشته دولت وضعیت مالی مناسبی ندارد و برای اداره کشور با مضایق متعددی مواجه است، هرچند هم که درست باشد، ولی هرگز نباید دلیلی برای وارد آوردن فشار حداکثری به مردم از طریق حذف ارز ترجیحی و مطالبات توان‌فرسای مالیاتی باشد. این نشریه می افزاید دولت باید بتواند با ریشه‌یابی مشکلات موجود، راه‌حل مناسبی پیدا کند و الّا حواله دادن به صدقه‌های یارانه‌ای، دردی از مردم را دوا نخواهد کرد.
این نشریه نتیجه میگیرد بنابراین، از نمایندگان مجلس، بویژه کمیسیون تلفیق، انتظار می‌رود شرایط کشور و اوضاع نابسامان مردم را مورد توجه قرار داده و از وارد آوردن فشارهای بودجه‌ای بیشتر به ملت جلوگیری کنند.
همه ناظران معتقدند ناتوانی دولت در به کار گیری نیروهای کارآمد و نیز وجود فساد و از همه مهمتر ناتوانی در حل مسایل هسته ای مهمترین مشکل حکومت برای دستیابی به منابع اقتصادی کشور است در جبران ناتوانی این کار لغو ارز ترجیجی و اعمال مالیاتهای سنگین پیشه کرده اند که حتما با واکنش اجتماعی روبرو خواهد شد . دولت رییسی که از سیاست فشار حداکثری ترامپ انتقاد میکند ، خود علیه مردم ایران همین سیاست فشار حداکثری اقتصادی را انتخاب کرده است.