افت یادگیری زبان فارسی

پسرفت جمهوری اسلامی از حوزه اقتصاد به حوزه اموزش حتی در زبان فارسی هم کشیده شده است .معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مقایسه نتایج ارزشیابی سال تحصیلی گذشته با دو سال قبل از آن که مشکل شیوع کرونا و تعطیلی آموزش وجود نداشت، گفت: نتایج این مقایسه نشان داد که دانش آموزان ما دردرس های مهمی چون فارسی و مهارت های خواندن و نوشتن در مقایسه با دو سال قبل افت داشته اند، به شکلی که در درس مهمی چون فارسی در دو پایه اول و دوم درصد دانش آموزانی که نتیجه خیلی خوب را در ارزشیابی پایانی کسب کرده بودند، 10 درصد کاهش یافته است. جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته مسایل اموزشی کشور را ارتقا دهد بلکه با سیطره افراد نا کارامد حوزه های اموزشی را نیز به سمت زوال و تخریب به پیش میبرد .