محکومییت ترورفخری زاده از سوی امارات متحده عربی ، اردن و ترکیه و عراق

به گزارش رسانه ها بدنبال اتحادیه اروپا ، وزارت خارجه و همکاری بین‌المللی امارات طی بیانیه‌ای ترور فخری زاده را محکوم کرد.در این بیانیه از همه طرف‌ها خواسته شده است به منظور جلوگیری از سوق پیدا کردن منطقه به سطوح تازه‌ای از بی‌ثباتی، مسیر خویشتن داری را در پیش بگیرند.در این بیانیه امده که دولت امارات با توجه به اعتقاد بنیادین به ضرورت پایبندی به ثبات در منطقه، جنایت ترور ننگین آقای محسن فخری زاده را که می‌تواند باعث تشدید تنش در منطقه شود، محکوم می‌کند. همچنین عراق ، اردن و ترکیه نیز ترور فخری‌زاده را محکوم کردند . ترکیه لحن شدیدتری در محکومییت ترور به کار گرفته بود .