تخریب الونک یک خانواده بندرعباسی و خود سوزی زن خانواده

به گزارش رسانه ها خود سوزی یک زن در بندر عباس که آلونک محل زندگی وی توسط شهرداری و ماموران وزارت مسکن تخریب شده بود خبر ساز شد . روزچهارشنبه، یک زن ۳۵ ساله که همراه با دو فرزندش در یک آلونک در زمینی متعلق به وزارت مسکن زندگی می کرد در مقابل ماموران خود را به آتش کشید و با سوختکی هجده درصدی به بیمارستان منتقل شد . وی که جایی برای رفتن نداشت و دو بچه رانیز با خود داشت در حالیکه از رفتار بیرحمانه ماموران که فاقد حکم قضایی بودند عاصی شده بود به خود سوزی دست زد .بعد از انتشار رسانه ایی خبر در رسانه ها به گفته مدیرروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، وی هم اکنون به دلیل سوختگی ازناحیه دست وقفسه سینه، در یکی از بیمارستان‌های بندرعباس بستری است و وزارت مسکن تقبل هزینه های پزشکی وی را کرده ونیز قرار شد زمینی برای اقامت در اختیار وی قرار دهند . معلوم نیست که آیا قبل از تخریب نمی توانستند چنین اقدامی انجام دهند .