بحران درونی اصولگرایان و انتخابات ریاست جمهوری

سطح فعالییت اصولگرایان در سطح کشور بعد از فتح رانتی مجلس شورای اسلامی افزایش یافته است مهندس حسن بيادى ، دبيركل جمعيت آبادگران ايران که نقش اصلی را در پیروزی احمدی نژاد ایفا کرد در گفتگوى مطبوعاتى به بررسى و تحليل اصولگرايان مجلس و تلاش آنها براى حذف رياست جمهورى و جايگزينى نخست وزير پرداخت .
وى در خصوص استراتژى اصولگرايان براى انتخابات رياست جمهورى و اينكه كدام يك از طيف معتدل يا طيف راديكال محوريت دارند گفت : هنوز رشته ى كار دست افراد باندى و بى خاصيت است و افراد عاقل و انقلابى در حاشيه قرار دارند و استراتژى آنها اهداف و روش هاى همان تشكيلات خودخواهانه و ضعيف قبلى مثل جمنا و شوراى هماهنگى جعلى به دور از چشمان ديگر اصولگرايان است كه باعث اختلاف جدى حتى در جامعه ى روحانيت شده اند . وی افزود بخاطر گروه هاى تماميت خواه هرگز گروه هاى اصولگرا مثل سال 1384دردور دوم با هم متحد نشدند ،و وقتى هم به قدرت رسيدند همديگر را براى رسيدن به مناصب گوناگون حذف و به چند دسته انشقاق پيدا كردند و باندهايى تشكيل دادند و براى رسيدن به مقاصد نامعقول خود به فرامين رهبرى هم توجهى نمى كنند ،وی افزود اين مجلس كنونى مجلسى است انقلابى و داراى جوانانى پرشور و فعال است ولى چرا دولت هر چه بخواهد انجام مى دهد ومجلس هم هيچ كارى نمى تواند انجام دهدوی افزود اگر اين مجلس بخواهد موفق باشد بايد دست افرادى كه به باندهاى مذكور وصل است را قطع كند و به اصلاح ساختار بپردازد و در تنقيح قوانين گذشته و حذف قوانين مشابه كوشا باشند كه اگر اين اتفاقات رخ دهد حتماً موفقيت چشمگيرى خواهد داشت.
وى در خصوص اصولگرايان كه چرا تصميم به تغيير دادن قانون انتخابات گرفتند و طرح حذف رياست جمهورى و هدف از اين تصميم گفت : از نظر بنده اگر اين اتفاق با مطالعه و نظرات كارشناسى و بدون حب و بغض و منافع شخصى و به دور از خواسته ى باندهاى متصل به قدرت و ثروت انجام گيرد نتيجه ى مطلوبى را خواهيم داشت ، خدا را شاهد مى گيرم راه نجات اين كشور تغيير و اصلاح ساختار مديريت اجرايى و استقرار مديريت يكپارچه و فرار از مديريت هاى جزيره اى است فضاى انتخابات مجلس يازدهم نظارت استصوابى بود و مجلس تكصداست ، از طرفى تعارض ها و دوگانگى هايى بين نمايندگان وجود دارد كه در آينده وضعيت را سخت تر خواهد كرد . وى در خصوص برنامه ندادن اصولگرايان براى حل مشكلات اقتصادى مردم گفت : عزم ملى براى حل مشكلات ضرورى و با حذف افراد بى خاصيت و مغرض و با اتحاد افرادعاقل و انقلابى قابل حل است ، وی افزود شك نكنيد وضع موجود حاصل هر دو جناح است و مردم هم هيچ اميدى به اين افراد ندارند
وی افزود لذا كاش مسئولين ما مديريت بحران را از مسئولان ژاپن ياد مى گرفتند ،كاش مبارزه انقلابى با اقتصاد بيمار را از كشورهاى بحران ديده مى آموختيم ، اوضاع ، اجتماعى و فرهنگى ما به گونه اى شده كه نان را از دهان هم برباييم تا براى روزگارى كه معلوم نيست زنده مى مانيم يا نه در انبارادارات و تجار خانه ها يا منازل مان احتكار كنيم ، چنانچه براى مبارزه با فساد ادارى و اقتصادى و مخصوصاً گرانفروشى بى دروپيكر اگر كار اورژانسى انجام ندهيم و برنامه و استراتژى صادقانه اى كه مردم هم بدانند نداشته باشيم ، خدا مى داند كه چه خواهد شد ، دولت به منظور گرفتن ابتكار عمل از دست مجلس كارى كرد كه قيمت دلار به سطحى خارج از حيطه مسئوليت مجلس برسد ، با رويكردى كه دولت و مجلس در پيش گرفتند افزايش قيمت دلار همچنان ادامه خواهد داشت ، قيمت كالاها هم به صورت صعودى افزايش پيدا مى كند و تمام اينها در حاليست كه مجلس از قدرت كافى براى تصميم گيرى و رفع اين مشكلات برخوردار نيست و با افشاگرى و اظهارات راديكال نيز دغدغه هاى مردم مرتفع نمى شود و مشكلات اقتصادى آنها حل نمى شود ، اين در حاليست كه وضعيت معيشتى مردم مى تواند باثبات به آرامش برسد ، اكنون هم كشورهاى جهان با بحران كرونا مواجهند از طرفى مردم نياز به آرامش دارند كه مشكلات اقتصادى مانع آن مى شود .وى در خصوص پيامدهاى عميق تر شدن مشكلات اقتصادى بر مردم گفت : بخشى از مديريت اقتصادى و اجتماعى دست كسانى است كه براى مردم ارزش قائل نيستند مجلس در چنين شرايطى دو راه بيشتر ندارد ، يا بايد دست هايش را به عنوان تسليم بالا ببرد و شرايط موجود را بپذيرد يا اينكه به صورت انتحارى عمل كند كه جز انتحار راه ديگرى ندارد ،وی افزود منظور من از دولت تنها دولت روحانى نيست تمام كسانى كه در مديريت جامعه نقش دارند بايد براى به وجود آمدن وضعيت كنونى پاسخگو باشند ، در ماه هاى گذشته كشور با تحريم جدى مواجه بوده ما بايد بين تحريم و خود تحريمى تفكيك قائل شويم ، يكى از مهم ترين تحريم هاى داخلى فساد خانمان برانداز ادارى است ، دومين نشانه تحريم هاى داخلى حذف مردم و مشاركت هاى آنها در تصميم سازيهاو گيريهاى كشور است ، نوع برگزارى وتأييد صلاحيت ها از ديگر خود تحريمى هاست ، هزينه ها هم بايد توسط مردم پرداخت شود تا يك گروه بر مسند قدرت بماند و وقتى مردم شب مى خوابند صبح متوجه مى شوند قيمت ها چندين برابر شده و درآمد و ثروت مردم نصف شده و به همين دليل نيز دست دولت مدت هاست در جيب مردم است . وى در خصوص قاليباف و در انديشه ى انتخابات رياست جمهورى بودن وى با چه واكنشى از سوى اصولگرايان همراه خواهد شد گفت : تا وضعيت ساختار مديريت اجرايى كشور متناسب شان مردمى جمهورى اسلامى اصلاح و قوانين مربوطه تصويب و نقش مردم با احياى احزاب فراگير و موثر معلوم نشود ، با اين مسئولان بى فكر چه توقعى داريد ، تحريم ها كمر مردم را خم كرده است ، مسئولان ما براى آنكه عهد خود را به إربابان خارجى خود وفا كنند فقط ارزش ها را بايد عوض مى كردند تا همه چيز برايشان امكان پذير شود .