دبیر سابق هیات عالی گزینش و نامشروع دانستن گزینش

دبیر سابق هیأت عالی گزینش کشوردر سخنانی در روز چهارشنبه مشروعییت امر گزینش در کشور را زیر علامت سوال برد .
وی با اشاره به دوره حضورش در هیأت عالی گزینش کشور، گفت من مطمئنم گزینشی که ما درست کرده ایم نامشروع است و با موازین فقهی ثابت می کنم که نامشروع است. وی افزود کسی کار بلد است و انسان پاکی است و می خواهد خدمت کند، تو به او می گویی ریش می تراشی و آستین کوتاه می آیی؟ در 88 طرف چه کسی بودی. شما یک میزان فقهی به این شکل نشان من بدهید. امیرالمؤمنین در عهدنامه مالک می گوید اگر می خواهی کسی را سر کار بیاوری نماز و روزه و ولایت من علی را از او نپرس؛ ببین کار را بلد است و پاکدست و پاکدامن هست، کافی است. نقویان گفت در حقوق شهروندی همه مساوی هستند،وافزود گزینشها با چه مبنایی ثابت کرده اندو با چه مبنایی عمل می کنند. این همه آدم را دور کرده ایم و غربی ها روی هوا زده اند. وی به عنوان مثال از قول معاون بانک مرکزی گفت که شخصی را رد کردیم به دلیل اینکه عکسی در خارج از کشور از او دیده بودیم.ولی چند ماه بعد یکی از بانک های معتبر انگلیس او را جذب کرد و الآن رئیس آن بانک است. وی گفت می گوییم سیستم اداری ما چرا تنبل و ناکارآمد است. ما اولین شرط کارآمدی که خدمت به مردم است را به او یاد نداده ایم و می گوییم آستینت کوتاه نباشد.
وی با اشاره به مطالبی که در خصوص دو تابعیتی بودن افراد مطرح می شود، گفت پروفسور سمیعی چند تابعیت دارد که الآن بزرگترین بیمارستان مغز را دارد می سازد وی گفت اگر کسی را ندارید که کشاورزی کشور را درست کند، دو تابعیتی بیاورید. اگر کسی را ندارید که صنعت کشور را درست کند، سه تابعیتی بیاورید. اگر نمی توانید اقتصاد را درست کنید، پنج تابعیتی بیاورید. مگر هر دو تابعیتی جاسوس است مگر هر دو تابعیتی خائن به این مملکت است.
وی ذر پایان تاکید کرد اگر مسئولین به جان هم افتادند سود خالص آن به جیب دشمن و دود سیاه آن به چشم این ملت می رودوی افزود خیلی دلمان پر است؛ چون دلمان می سوزد. این انقلاب با خون های مقدسی به اینجا رسیده و انسان های پاکی برای آن تلاش کرده اند و نفس های پاکی پای این نخل کشیده شد تا به اینجا رسید و عده ای با ناتوانی و بی تدبیری همه چیز را بر باد می دهند
بنظر میرسد که فرم گرایی مبتذل جریان اصولگرا و حکومت در اهمییت دادن به قیافه و مواضع ظاهری افراد و بی توجهی به ماهییت کار و اقدام انها به مهمترین عامل ناکارآمدی سیستم تبدیل گردیده به گونه ای که دبیر سابق هیات گزینش که خودش بر همین مبناها عمل میکرده است نیز از عدم مشروعییت امر گزینش در ایران سخن رانده است . هر چند که خود وی با همان مبانی فقهی گزینش را اداره میکرده که خود اکنون منتقد آنها است و آنها را غیر شرعی میداند .ناکارآمدی امروزه مهمترین چالش نظام سیاسی ایران است .