گامهایی برای خروج از رکود اقتصادی

مهدى پازوكى اقتصاد دان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى در گفتگویی گام هايى را که بايد در جهت خروج از ركود اقتصادى برداشته شود مورد بررسی قرار داده است . پازوكى اعتقاد دارد زمانيكه يك فعال و كار آفرين اقتصادى كشور بر اين تصميم است كه كسب و كارى را اختيار كند تمام نهادها و اداره جات مرتبط از جمله اداره ى ماليات،وزارتخانه ها و تامين اجتماعى به طرق مختلف او را درگير بوروكراسى ناقص و ناكار آمدى مى كنند كه شخص حتى از اهداف اصلى خود نيز باز مى ماند و ديگر نه انگيزه اى براى كار آفرينى و اشتغال دارد و نه جانى براى كار توليدى كه در نهايت مجبور مى شود عطاى كار را به لقايش ببخشد اگرچه طبق گزارش اعلام شده از سوى بانك جهانى ،اقتصاد ايران در سال آينده ى ميلادى از ركود خلاصى مى يابد و نرخ رشد مثبت اقتصادى را تجربه خواهد كرد ولى آنچه كه نگران كننده است تورم ٢٠درصدى است كه همچنان در ساختار اقتصادى ملى پابرجا مى ماند .پازوكى براى خروج از ركود، به تسهيل فضاى كسب و كار معتقد است و در همين زمينه اظهار مى دارد؛ با استناد به گزارش هاى نهادهاى بين المللى و كارشناسان اقتصادى در مدت زمان دو سال پيش رو نه تنها ايران از ركود خارج مى شود بلكه نرخ رشد اقتصادى هم مثبت مى گردد ولى اگر خواسته باشيم عملاً اين فضا را تجربه كنيم بايد فضاى كسب و كار حال حاضر كشور بهبود يابد كه متاسفانه اكنون به هيچ شكل ممكن فضا مساعد نيست اين استاد دانشگاه تنها راه بهبود شرايط را ورود مجموعه ى قواى سه گانه به فضاى عملى كار دانست تا بلكه بتوانند شرايط را بهتر كنندوى براين باور است كه اگر اوضاع مساعد شود به طبع در اقتصاد ملى حجم سرمايه گذاريها نيز افزايش خواهد يافت ،ايشان در همين راستا افزود در چنين فضايى هست كه هزينه ى مبادله و تجارت نه تنها با كاهش چشم گيرى مواجه خواهد شد بلكه زمينه ساز باز گشت رونق به صحنه اقتصادى كشور خواهد بود پازوكى به منظور تسهيل فضاى كسب و كار برداشتن سه گام را بسيار مهم تلقى كرد .گام نخست شفافيت در تمام اركان اقتصادى ايران بايد حاكم شود سپس مبارزه با پولشويى خواهد بود و در نتيجه حجم سرمايه گذاريها در داخل و خارج با گام هاى جدى كه برداشته مى شود افزايش خواهد يافت .اين اقتصاد دان در تشريح گام دوم براى بهبود فضاى كسب و كار تاكيد داشت كه بايد شرايطى ايجاد شود تا بين بنگاه هاى اقتصادى ،رقابت سالم ايجاد شود پازوكى با انتقاد ازدولت ،با پرده بردارى از اين موضوع كه با نام خصوصى سازى ، شركت هاى دولتى سود ده را اختصاصى سازى كرده اند گفت شركت هايى مانند هپكو ، نيشكر هفت تپه هرگز خصوصى نشدند بلكه اشخاصى كه هيچگونه صلاحيتى ندارند با بدترين حالت ممكن تقديم شده است و نتيجه ى آن اكنون قابل مشاهده است و آن بلاهايى است كه آنان بر سر كارگر و وضعيت توليد آورده اند كه سرانجام داد از نهاد آنان در آورده است و نتيجه چيزى جز ورشكستگى ، تعطيلى و آوارگى كارگران نخواهد بود .وى گام سوم در جهت بهبود اوضاع كسب و كار به منظور خروج اقتصاد از ركود، را نفى هرگونه انحصار در هر بخشى عنوان كرد و هشدار داد در بخش هاى دولتى ، خصوصى و خصولتى بايد با هرگونه انحصار جنگيد و فضا را براى بوجود آوردن رقابت صد در صدى مهيا نمود چراكه انحصار براى اقتصاد كشور چون سمى خطرناك مهم است پازوكى در پايان تاكيد داشت تا هنگاميكه چنين اوضاعى چون انحصار در نظام اقتصادى ايران سايه افكنده باشد ايجاد رونق اقتصادى توقع بى جايى است.