ترکان و گفتگوی ملی


اكبر تركان مشاور عالى رييس جمهور و وزير اسبق وزارت دفاع در دولت سازندگى در مصاحبه ای به موضوع گفتگوى ملى واختيارات رييس جمهور و عملكرد قوا پرداخته است  كه از موضوعاتى است كه اين روزها نقل محافل سياسى است و برخى اعتقاد دارند كه براى خروج از اوضاع فعلى تنها راهكار ايجاد بسترى براى گفتگوى ملى در بين جريان هاى سياسى است تا از دل اين گفتگو در جهت خارج شدن از بحران فعلى به راه حل مشخصى رسيد اما تركان بر اين باور است كه در ايران گفتگوى ملى بين احزاب به راحتى ايجاد نمى شود و دليل واضح آن هم   اين است كه احزاب سياسى نسبت به همديگر گذشت ندارند يعنى هر گروهى كه سكان اداره ى كشور را بر عهده مى گيرد در صدد است كه گروه رقيب نابود شود به همين جهت نظراتى هم در تقابل و گفتگوى احزاب جمع نمى شود و رسيدن به توافق ملى به هيچ وجه كار آسانى نيست .تركان در همين زمينه تنها چاره را در رسيدن به وحدت ملى ، وحدت ملى در حوزه ى حفظ نظام مى داند بدين معنى كه تمام احزاب با هرسليقه اى هم كه باشند براى حفظ نظام اتفاق نظر دارند .تركان براى تغيير وضعيت موجود در جامعه و حركت به جهت رسيدن به وضعيت مطلوب چاره را در بازگشت دوباره ى به شيوه ى قانونگذارى در مجلس مى داند و اينكه در قانون اساسى هريك از قوا چه كاركردى دارند و هر قوه اى طبق قانون اساسى در جاى خود قرار گيرد و همچنين اگر  ما اجازه دهيم قواى سه گانه در همه ى كارها دخالت كنند نتيجه ى مطلوبى به دست نمى آيد .اكبر تركان در نهايت در پاسخ به اين سوال كه طبق اصل تفكيك قوا و اختيارات هر قوه آيا درخواست اختيارات ويژه از طرف رييس جمهور فراقوه اى نيست خاطرنشان كرد به اين بستگى دارد كه بخواهيد قوه را به چه شكل تعريف كنيد اگر در تعريف قوه ى مقننه گفته شود دستورالعمل ها و مقررات بايد توسط مجلس ارائه شود پس دولت هيچ كاره است ولى تنها هنگامى كه مجلس نقش قانونگذار را بازى مى كند و در جاى خود مقررات و آيين نامه ها توسط دولت انجام مى شود پس اين دو تعريف كاملاً جايگاهها را تغيير مى دهد