روحانی و رای نه درصدی

سيد  فاضل موسوى يكى از اعضاى اصلاح طلبان و نماينده ى ادوار مجلس در اظهارات اخيرش خطاب به دولت تاكيد كرد ؛ دولت بايد سخنان مردم و جريانها ى سياسى را بشنود نه اينكه آن را ناديده بگيرد اين فعال اصلاح طلب در خصوص انتخاب حسن روحانى به عنوان رييس جمهور مدعى شد ؛ حسن روحانى  در بهترين وضعيت نه درصد از رأى مردم را داشت كه با كمك و حمايت اصلاح طلبان صندوق هاى رأى را مال خود وبه مقام رييس جمهورى رسيد موسوى در ارتباط با ضيافت افطارى اخير حسن روحانى بيان داشت : رييس جمهور اگر افطارى مى گيرد هيچ گونه ايرادى ندارد ولى شرطش اين است كه با برنامه ريزى باشد و مدعوين با علم و تحقيق سخن بر زبان جارى كنند اما رييس جمهور در اين ضيافت عنوان كرد كه در خيلى از مسايل كه احتياج است با دخالت دولت همراه باشد اختيارى ندارد و در جاى ديگرى تصميم ها گرفته مى شود اينگونه نشست ها بايد برگزار شود كه مردم و جريانها ى سياسى حرفهايشان را به دولت بزنند نه اينكه دولت از خود سلب مسئوليت كند و بگويد كه به من ارتباطى ندارد موسوى در ادامه چنين عنوان كرد كه بارها به رييس جمهورتاكيد شد كه در برطرف نمودن مسايل سياسى اگر محدوديتهايى موجود است لااقل در حل بحران مرتبط با قسمت ها اقدام نمايد و همچنين در مساله ى انتخاب وزرا به آقاى روحانى متذكر شديم كه اعضاى كابينه هم جهت با درخواست هاى مردم نيست اما هيچ گونه اقدامى صورت نگرفت .موسوى در آخر در خصوص مطرح كردن بحث هايى مرتبط با دولت پنهان اذعان داشت كه دولت پنهان نتيجه ى عملكرد خود دولتهاست و اگر دولتها در مبارزه با جريان هاى تماميت خواه نقطه ضعف از خود نشان ندهند به طيع دولت پنهان تشكيل نمى شود و دولت اگر از همان نخست با پشتوانه ى مردمى-وبا كمك جريان هاى همسو  تلاش مى نمود تا مسير را بر اين جريانها و دولت پنهان مسدود كند هم اكنون غفلتى صورت نمى گرفت وجناب روحانى كسى است كه در عرصه ى سياست ايران سالها حضور داشته و با كلى اندوخته مى داند كه رييس جمهور داراى چه اختياراتى است و بايد بر همان اساس وعده دهد البته وعده هايى هم مطرح شد اما در عمل اقدامى صورت نگرفته است

با کاهش روز افزون موقعییت روحانی در افکار عمومی و سیاستهای ناامید کننده اش لحن و سطح انتقادات اصلاح طلبان از روحانی دائما روبه افزایش است .