هشدار امریکا در مورد پروژه های دفاعی به اتحادیه اروپا

به گزارش رویترز الن لورد، دستیار معاون وزیر امور خارجه طی نامه ای به فدریکا موگرینی، کمیسیونر سیاست خارجی اروپا هشدار داد که اگراروپا همچنان به توسعه پروژه های دفاعی اش ادامه دهد، به پیامدهای پیامدهای اقتصادی و سیاسی دچار خواهد شد.در متن نامه نوشته شده است که برنامه های فعلی اتحادیه اروپا یکپارچگی ده ساله صنعت دفاع و همکاری نظامی در ناتو را تهدید می کند.واشنگتن از تصویب مقررات دفاعی در اروپا، که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه می دهد کشورهای غیر اروپایی را به شرکت در پروژه دفاعی دعوت کنند، ناراضی است.