001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

زایران ایرانی در حج

حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد که نزدیک به 60 هزار نفر از کل زائران ایرانی وارد عربستان شده اند. وی با اشاره به اینکه امسال بیش از 86 هزار ایرانی در موسم حج حضور دارند، وی همچنین گفت که در حال حاضر حدود دو هزار و پانصد نفر ازعوامل نیز برای امور اجرایی عازم عربستان شده اند. عربستان سعودی با اینکه با ایران قطع رابطه دیپلماتیک است . اما همه نوع تسلیهاتی برای ورود زائران فراهم کرده است . جالب اینستکه با آنکه رهبر ایران در موارد زیادی به عربستان حمله میکند در مورد حج بخاطر حفظ بعثه رهبری در مراسم حج و عقب نیافتادن از مراجع دیگر در جهان تشیع در مورد این موضوع سکوت اختیار کرده و در این مورد موضع انتقادی خود از عربستان فاصله میگیرد .