فروش اقامت به اتباع افغانستان به قیمت دو هزار دلار، بحران مدیریتی حکومت

در حالیکه قبلا حکومت گفته بود که با دویست و پنجاه هزار دلار به افراد اقامت ایران میدهد و حتی یک نفر در این زمینه ثبت نام نکرده است . اکنون اقامت ایران با سپرده صدمیلیونی به صورت اقساط ۲۰ ماهه ماهی ۵ تومن با کارت تردد و بیمه و گواهینامه و کارت کار و کلی مزایای دیگر در ورامین خبر ساز شده است. صف طولانی اتباع افغانستان برای گرفتن کارت اقامت نشان داد که حکومت قصد دارد از این افراد برای برنامه های امنیتی و جمعیتی خود استفاده کند. بسیاری هشدار دادند با این وضع : تا سال ۱۴۰۵ بیست میلیون نفر از مردم افغانستان ساکن ایران میشوند. واقعیت این است اصرار غیر کارشناسانه خامنه ای برای افزایش جمعیت و وقتی که حکومت و دولت در طرح جوان سازی جمعیت ایران و رساندن آن به ۱۵۰ میلیون نفر خامنه ای شکست خوردند، اکنون بدون کمترین مصلحت سنجی ملی، با دریافت کمترین پول، مردم افغانستان را در سطحی گسترده وارد ایران می کنند. ایرانی که با بحران خشکسالی و بی آبی و حتی منابع دارویی و بهداشتی ندارد و ده ها بحران دیگر هم دارد و اصلاً قادر به تأمین زندگی مردم خودش هم نیست. معلوم نیست که چگونه میخواهند این افزایش جمعیت را از کشورهای دیگر با عدم ناهمگونی فرهنگی تحمل کند.