پوستین جدید رییسی در جلادی اساتید دانشگاهها

ابراهیم رییسی که به عنوان یکی دادستانهای اعدامهای تابستان سال 67 و یکی از جلادان ان دوره شناخته میشود، اکنون با افشای اسناد جدید مشخص شده که جامه جلادی فرهنگی را این بار در همان اغاز به کارش در ریاست جمهوری پوشیده و ان را برعلیه اخراج اساتید منتقد و صاحب نظر به کار گرفته است. محسن ربانی که از اساتید حقوق دانشگاه تهران است که اخیرا اخراج شده است و از منتقدان حجاب اجباری است میگوید تصفیه اخراج منتقد براساس حکمی بوده است که یک ماه بعد از به قدرت رسیدن رییسی در شورای انقلاب فرهنگی بوده است که به روسای انتصابی دانشگاهها که همه اصولگرا هستند این اختیار را بدهد که هر استادی را حتی رسمی و قطعی بر اساس سلیقه‌شان تعلیق کنند. وی معتقد است که عملا ن چیزی از امنیت شغلی اساتید باقی نمی‌ماند و اگر این رویه در دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر تثبیت شود باید منتظر حرکت دومینووار این بدعت و سرایت آن به همه شهرستان‌ها باشیم. که عملا کلید ان زده شده است و حتی دامنه ان به نهادهای فرهنگی حکومت هم از جمله فر هنگستان علوم نیز کشیده شده است و مساله اعتراضات خیابان بهانه بوده است. رییسی که همیشه سیاست مقابله همه جانبه با مخالفان در دستور کارش بوده است اکنون میداند با حضور اساتید دانشمند و منتقد او نمیتواند تداوم قدرتش را در ریاست جمهوری و نیز رهبری سوم که او به دنبالش است محقق سازد.
به همین خاطر دولت رییسی در دانشگاه ها تمام تلاش خود را معطوف جلوگیری از ورود افراد منتقد و زاویه دار با نظام کرده اند و در دستگاه های اجرایی هم در تلاش هستند تا هم از ورود این افراد جلوگیری کنند و هم این که افراد نزدیک به حاکمیت و افراد ولایی را در تمام بخش ها بگنجانند.