پخش زنده تلویزیون ایران فردا

شورای مدیریت گذار – بخش یکصد و یازدهم

میزگردی با موضوع روز جهانی کارگر در ایران. در گفتگو میان آقایان یزدان شهدایی (عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار)، حمید آقایی (دبیر کارگروه کارگران و مزدبگیران شورای مدیریت گذار) و مهدی کوهستانی نژاد (مشاور اتحادیه ...

ببینید »

چهارسو شنبه 15 اردیبهشت 1403

در برنامه‌ی این هفته، طبق روال همیشگی از ادبیات و نقاشی خواهیم گفت و در هوای رقص و نمایش و کارتون پرسه خواهیم زد. به اتاقهای کار نویسندگان سرک خواهیم کشید و بخش انتهایی برنامه‌ی ما ...

ببینید »