001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

از هر درى سخنى

از هر دری سخنی قسمت شصتم

در آخرین برنامه های دکتر محمد حیدری ملایری در برنامه “گذری و نظری” پنج برنامه به زبان فارسی اختصاص داشت و بنا بر درخواست و پیشنهادات بسیاری از بینندگان به این تدبیر اندیشیدیم که مجموعه این پنج ...

ببینید »