چالش

چالش – قسمت هفتاد و هفتم

موضوع برنامه: اعتراضات سراسری معلمان میهمانان : خانم شهلا انتصاری فعال سیاسی و مددکار اجتماعی و آقایان رادا مردانی معلم و کنشگر مدنی و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی

ببینید »